1 lipca 2016

MZ przygotowało projekt regulujący wykonywanie badań lekarskich cudzoziemcom

Zagwarantowanie cudzoziemcom badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych wykonywanych z poszanowaniem godności – to jeden z celów projektu rozporządzenia, które w piątek opublikował resort zdrowia. Przepisy mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

W piątek resort zdrowia opublikował projekt, który ma uregulować, w jakich warunkach i w jaki sposób są wykonywane badania lekarskie oraz zabiegi sanitarne cudzoziemcom ubiegającym się status uchodźcy. Przygotowywane przepisy mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Poprzednie rozporządzenie w tej sprawie utraciło moc w połowie maja br.

„Z uwagi na niestabilną sytuację uchodźczą oraz trudne do przewidzenia ruchy migracyjne nie można wykluczyć, że kryzys migracyjny dotknie również Rzeczpospolitą Polską. W tym celu należy przewidzieć szczególne uregulowania, w postaci umożliwienia odstępstwa od konieczności przeprowadzenia badań lekarskich wyłącznie we wskazanych dotychczasowo miejscach” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie zapisano, że badanie lekarskie cudzoziemca może odbywać się w podmiocie leczniczym oraz w ośrodku dla cudzoziemców. Natomiast w przypadku masowego napływu cudzoziemców, można je będzie przeprowadzać w „każdym innym miejscu spełniającym podstawowe wymogi sanitarne”.

W badaniu lekarskim może uczestniczyć tłumacz – w zakresie koniecznym dla ustalenia wywiadu chorobowego. W razie potrzeby może on uczestniczyć także przy pozostałych czynnościach.

Wskazano, że w przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności przeprowadzenia zabiegów sanitarnych ciała, cudzoziemcowi należy zapewnić dostęp do natrysków z ciepłą i zimną wodą, wykonanie zabiegów higienicznych oraz niezbędne środki dla utrzymania czystości ciała. W przypadkach uzasadnionych zapobieganiem szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, cudzoziemcowi zapewnia się także strzyżenie „z poszanowaniem dóbr osobistych, ze względu na pochodzenie etniczne, religię lub płeć”.

Projekt ma m.in. zagwarantować cudzoziemcom wykonywanie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych z poszanowaniem godności, w tym zapewnienia możliwości przeprowadzenia tych badań i zabiegów przez osoby tej samej płci.

Autorzy projektu wskazują jednocześnie, że rozporządzenie ma uregulować jedynie okoliczności i sposób przeprowadzania badań lekarskich i zabiegów sanitarnych w zakresie, w jakim obowiązek poddawania się takim badaniom i zabiegom reguluje ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Zgodnie z zapisami projektu w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wszawicy lub świerzbu będzie wykonywana dezynsekcja, dezynfekcja chemiczna albo dezynsekcja w komorach parowo-formaldehydowych. Jednostki Straży Granicznej będą mogły utylizować odzież cudzoziemca oraz wydawać mu w zamian czyste ubranie.

W uzasadnieniu zaznaczono, że cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej podczas pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, są ponadto uprawnieni do nieodpłatnej opieki medycznej zarówno podczas przyjęcia do takiego ośrodka lub aresztu, jak i w trakcie ich dalszego pobytu.

PAP 24_24

Tagi: , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie