21 lipca 2016

Sejm przyjął nowelizację dot. oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia – to główny cel nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych ze środków publicznych przyjętej w czwartek przez Sejm.Pozytywna ocena będzie warunkiem formalnym uzyskania dofinansowania inwestycji.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 261 posłów, 18 było przeciw, 154 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Zgodnie z nowelizacją wojewoda będzie wydawał opinie przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu o formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Będzie on zawierał kilkadziesiąt pytań, odpowiadających różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia. Odpowiedzi będą oceniane w skali punktowej; poszczególnym pytaniom zostanie nadana odpowiednia waga.

Jak zaznaczył w czwartek przed głosowaniem wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda chodzi o inwestycje przyszłe, planowane i w toku. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o to by nie budować w pobliżu dwóch szpitali. Podczas prac nad projektem nowelizacji w Ministerstwie Zdrowia Łanda mówił, że na realizację szanse będą miały nie tylko duże projekty dotyczące odnowienia infrastruktury, ale także mniejsze, ale ciekawe i znaczące, np. kładące nacisk na opiekę środowiskową.

Jak wyjaśniono po przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji w przyszłości NFZ (lub jego następca, jeśli Fundusz zostanie zlikwidowany) będzie kontraktował świadczenia, mając na uwadze rzeczywiste potrzeby mieszkańców danego regionu, wynikające z map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej. Podmioty będą miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie w przypadku prowadzenia inwestycji pozytywnie ocenianych przez wojewodów.

Brak pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie skutkował przyznaniem mniejszej liczby punktów, a podmiot będzie musiał przedstawić ofertę znacznie korzystniejszą od tych, które uzyskały taką opinię.

Opinia o celowości inwestycji będzie ważna również wówczas, gdy podmiot leczniczy będzie chciał ją zrealizować z własnych środków. Pozytywne opinie będą wydawane, gdy na podstawie danych posiadanych przez wojewodów i oddziały wojewódzkie NFZ, będzie można stwierdzić faktyczne braki w danym obszarze.

Według Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie instrumentu oceny celowości inwestycji jest szczególnie ważne, ponieważ w aktualnej perspektywie finansowej, czyli na lata 2014 – 2020 na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia.
PAP 24_24

Tagi: , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie