27 października 2016

Światowe Stowarzyszenie Lekarzy o bombardowaniu szpitali w Aleppo i okaleczaniu kobiet, o starzeniu się społeczeństw i chorobach zawodowych

W 67. posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association), które odbyło się 19-22 października 2016r w Tajpej uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz dr Grzegorz Mazur – Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL.

W trakcie Zgromadzenia przeprowadzono wybory na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia na lata 2016-2017, którym został dr Ketan Desai, były Przewodniczący Indyjskiej Rady Lekarskiej oraz Indyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego. Dr. Yoshitake Yokokura, Przewodniczący Japońskiego Stowarzyszenia Lekarskiego, został wybrany na stanowisko Prezesa-elekta na lata 2017-2018. Dr Andrew Dearden pełniący funkcję Skarbnika Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego został wybrany na stanowisko Skarbnika WMA.

Uczestniczący w zgromadzeniu przedstawiciele ponad 40 krajowych organizacji lekarskich wypowiedzieli się ostro w sprawie bombardowania szpitali w Aleppo, podkreślając z całą surowością, że przeprowadzone ataki są aktem łamania praw człowieka.
W tekście stanowiska delegaci zaapelowali o podjęcie natychmiastowego i bezstronnego dochodzenia w sprawie przeprowadzonych ataków oraz działań przeciwko osobom odpowiedzialnym. Skierowano apel do wszystkich krajów o podjęcie wszelkich niezbędnych
działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa służbom medycznym oraz pacjentom w sytuacjach konfliktu. W tekście rezolucji wskazano, że od początku wybuchu wojny w Syrii tj. od 2011 r. zaatakowanych zostało ok. 270 placówek ochrony zdrowia a śmierć poniosło
760 pracowników służby zdrowia.
Pełny tekst Stanowiska WMA 

Światowe Stowarzyszenie Lekarzy zaapelowało również do wszystkich lekarzy oraz krajowych organizacji lekarskich o większą aktywność i podejmowanie kampanii informacyjnych na rzecz zaprzestania okaleczania żeńskich narządów płciowych – praktyki, która w dalszym
ciągu stosowana jest w ponad 30 krajach na świecie. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy dokonało przeglądu postanowień obejmujących wytyczne dla lekarzy, podkreślając z całą stanowczością, że nie ma medycznego uzasadnienia dla przeprowadzania „zabiegów”, które
wykonywane są niejednokrotnie przez osoby niewykwalifikowane w warunkach niehigienicznych i zagrażających zdrowiu i życiu. Wskazano, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest przejawem przemocy wobec kobiet, wyrazem braku poszanowania jednostki, jej wolności oraz autonomii młodych kobiet i dziewcząt. Podkreślono, że lekarze powinni być odpowiednio przygotowani do podejmowania działań w celu ochrony młodych kobiet, a krajowe organizacje lekarskie winny przygotować wytyczne umożliwiające stosowanie procedur zapobiegających temu zjawisku, z uwzględnieniem wykorzystania przepisów prawa lokalnego chroniącego dzieci oraz udziału policji i innych służb porządkowych.
Pełny tekst Stanowiska WMA

W trakcie posiedzenia Światowego Stowarzyszenia Lekarzy omówiono również szereg kwestii związanych ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa i zwrócono uwagę na konieczność poprawy opieki zdrowotnej dla osób starszych. Podkreślono, że średnia prognozowana długość życia wyniesie w 2050 r. 74 lata, a w wielu krajach nawet 80 lat i więcej. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy wskazało na konieczność uniwersalnej opieki medycznej dla wszystkich ludzi, włączając to osoby w podeszłym wieku. Przyjęto stanowisko, które wzywa do kierowania większej uwagi oraz wsparcia dla osób starszych w ich potrzebach związanych z opieką medyczną. Wskazano, że lekarze powinni być lepiej przeszkoleni w zakresie diagnozowania oraz leczenia chorób ludzi starszych, co wymaga pewnych zmian w nauczaniu i kształceniu medycznym.
Pełny tekst Stanowiska WMA 

Delegaci obecni na posiedzeniu Światowego Stowarzyszenia Lekarzy podjęli również temat chorób zawodowych i środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy, apelując o zintensyfikowanie działań prewencyjnych mających na celu zmniejszenie liczby przypadków chorób wynikających z zanieczyszczenia środowiska oraz złych warunków pracy. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy podjęło stanowisko w tej kwestii, podkreślając, że co roku ponad dwa miliony ludzi umiera w wyniku wypadków przy pracy oraz z powodu chorób zawodowych, podczas gdy liczba odnotowanych i raportowanych przypadków zgonów w takich sytuacjach jest znacząco zaniżona. Zgromadzenie WMA w tekście stanowiska zaproponowało szereg środków zwiększających rolę lekarza w zakresie prewencji, diagnozy, leczenia oraz raportowania tego typu przypadków. Wskazano również na konieczność poprawy warunków pracy osób niepełnosprawnych oraz większej ochrony kobiet, których praca wiąże się z dźwiganiem ciężarów.
Pełny tekst Stanowiska WMA 

Pośród wielu istotnych tematów poruszono również kwestie związane z ochroną danych dotyczących zdrowia osób, zjawiskiem otyłości dzieci oraz cyberatakami w sektorze ochrony zdrowia. Tematem szerszej dyskusji była także medycyna turystyczna, jednak wspólne
stanowisko w tej kwestii nie zostało podjęte na posiedzeniu, zadecydowano natomiast o kontynuacji prac w tym zakresie.

źródło: NIL

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie