23 grudnia 2016

MZ przedstawiło projekt zmian w wykazie leków refundowanych obowiązujących od 1 stycznia 2017

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 84 produkty lecznicze (unikalne kody EAN), w tym: 60 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,11 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,13 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych. Dla 173 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.Dla 110 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 79 produktów w ramach listy aptecznej (od 340,20 zł do 0,01 zł). Dla 9 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu.Dla 506 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 106,15 zł do 1 gr).Dla 375 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 172,88 zł).Dla 475 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 364,28 zł do 1 gr)Dla 310 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 7,59 gr).W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXX obwieszczeniu nie znajdzie się 18 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Nowe substancje czynne objęte refundacją to:

Atozet (ezetimibum + atorvastatinum) we wskazaniu hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej;
Toujeo (insulinum glargine) we wskazaniu cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).
W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją:
Akynzeo (netupitantum + palonosetronum) we wskazaniu do stosowania u dorosłych pacjentów wymagających profilaktyki nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową o wysokim potencjale emetogennym zawierającą cisplatynę w dawce równej lub wyższej niż 50 mg/m2.

Nowe programy lekowe objęte refundacją:

Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej, ICD-10 D47.1 – substancja czynna: ruksolitynib;Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zzsk (ICD-10 M 46.8) – substancja czynna: certolizumab pegol;Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a (ICD-10 I61, I63, I69) – substancja czynna: toksyna botulinowa;Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (D46) – substancja czynna: lenalidomid;Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (ICD-10 C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9) substancja czynna: nanocząsteczkowy kompleks paklitakselu z albuminą jest stosowany w skojarzeniu z gemcytabiną;Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych – substancja czynna: anakinra;Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44) – substancja czynna: wismodegib;Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J84.1) – substancja czynna: pirfenidon.
Zmiany w programach lekowych

Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51) – program został całkowicie zmieniony udostępniając pełną terapię infliksymabem w leczeniu WZJG obejmującą 6-tygodniową terapię indukcyjną oraz 12-tygodniowe leczenie podtrzymujące dla populacji osób dorosłych i dzieci zastępując dostępne do tej pory jedynie ratunkowe leczenie (indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego) trwające 6 tygodni dla osób dorosłych.Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna (chLC) (ICD-10 K 50) – czas leczenia podtrzymującego infliksymabem (Inflectra, Remsima) został aż dwukrotnie wydłużony z 12 do 24 miesięcy. Ponadto lek Humira (adalimumab) został udostępniony dla populacji pediatrycznej.Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35) – dla leku Tysabri (natalizumab) zostało przyznane wskazanie off-label dla populacji 12-18 lat.Leczenie wysiękowej (neowaskularnej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3) – od 1 stycznia 2017 r. modyfikacji ulegnie kryterium włączenia do programu w zakresie ostrości wzroku – od 1 stycznia 2017 r. do programu będą mogli być włączeni pacjenci z najlepszą skorygowaną ostrością wzroku (BCVA) w leczonym oku od 0,2 do 0,8 określoną według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS); dodane zostało kryterium włączenia polegające na tym, że pacjent przed rozpoczęciem leczenia pacjent nie ma istotnego, trwałego uszkodzenia struktury dołka.

Do projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. można zgłaszać uwagi do 27 grudnia 2016 r. do godz. 12:00.

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie