23 lutego 2017

NRL apeluje do ministra zdrowia w sprawie umów o udzielanie świadczeń leczenia stomatologicznego

W dniu 21 lutego 2017 r. prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wysłało apel do ministra zdrowia o niepodpisywanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w zakresie dotyczącym leczenia stomatologicznego.

Za niesatysfakcjonujące uznaje NRL rozwiązania przyjęte zarówno w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. jak i w opracowywanym projekcie.

W ocenie Prezydium NRL proponowane w ministerialnym projekcie kryteria nadmiernie preferują dużych przedsiębiorców, naruszając tym samym zasady równego traktowania podmiotów. Ponadto projektowane przepisy budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Prezydium NRL wyraża obawę, że przeprowadzenie konkursów w oparciu o proponowane w projekcie przepisy może skutkować naruszeniem przepisów działu VI „Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami” ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 134 ust. 1 ustawy, w myśl którego Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Projektowane przepisy wydają się także niezgodne z art.140 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Art. 139 ust. 9 tej ustawy jednoznacznie wskazuje, że minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadania oraz tryb pracy, uwzględniając konieczność równego traktowania świadczeniodawców oraz zapewnienia uczciwej konkurencji.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o nierozpisywanie konkursów na świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego do czasu uwzględnienia uwag samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

(źródło: komunikat NRL)

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie