2 listopada 2017

RPD z zastrzeżeniami do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży

Ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży powinna obejmować też najmłodszych w wieku przedszkolnym i uwzględniać w opiece profilaktycznej problemy związane m.in. z zaburzeniami psychicznymi uczniów – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w piśmie do resortu zdrowia.

Pod koniec września Ministerstwo Zdrowia opublikowało założenia projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży. Resort przewiduje, że profilaktyczną opiekę nad uczniem będzie sprawował – tak jak dotychczas – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), współpracujący z pielęgniarką POZ i położną POZ. On także będzie koordynował opiekę zdrowotną nad dzieckiem w ramach całego systemu ochrony zdrowia.

Natomiast w szkole opiekę profilaktyczną ma zapewniać pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Współpracowałaby ona z zespołem POZ, m.in. przekazując informacje o istotnych sprawach dotyczących stanu zdrowia ucznia.

RPD w piśmie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła ogólnie pozytywnie ocenił założenia projektu ustawy. Za istotne uznał m.in. wyodrębnienie grup dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych – z niepełnosprawnością i dzieci przewlekle chorych, oraz zapewnienie uczniowi raz w roku badania stomatologicznego z instruktażem higieny jamy ustnej.

Rzecznik przypomniał jednak, że założenia projektu ustawy obejmują dzieci i młodzież w wieku szkolnym, a zdaniem Michalaka nowy model opieki nad dziećmi w placówkach edukacyjnych powinien obejmować również najmłodsze dzieci, w przedszkolach.

RPD w swoim wystąpieniu do MZ poruszył również kwestie wymiany informacji między osobami odpowiedzialnymi za opiekę nad dziećmi za pośrednictwem systemów informatycznych.

Zgodnie z założeniami projektu, pielęgniarki i higienistki szkolne mają być wyposażone w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie umożliwiające wymianę informacji z zespołem POZ i lekarzem dentystą.

W ocenie Michalaka wyposażenie w sprzęt komputerowy jedynie pielęgniarek oraz higienistek szkolnych będzie niewystarczające dla skuteczniej wymiany informacji bez postępu w ogólnej informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Michalak wskazał przy tym na wdrożenie Systemu Informacji Medycznej (SIM) i przewidywane utworzenie Platformy Profilaktyki Uczniów (PPU), która ma umożliwić koordynowanie i monitorowanie opieki profilaktycznej nad uczniami przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną.

RPD podkreślił, że w projekcie nie opisano konkretnie, na ile i czy w ogóle, PPU może być zbieżna z działaniem SIM i czy systemy te będą mogły być kompatybilne.

W projekcie MZ – na który powołuje się rzecznik – zaznaczono, że ważnym elementem profilaktycznym jest wzmocnienie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Odpowiedzialną za monitorowanie i koordynowanie tej opieki ma być pielęgniarka albo higienistka szkolna, która będzie współpracować z lekarzem dentystą, wskazywać rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń stomatologicznych oraz monitorować realizację zaleceń lekarza dentysty.

RPD wskazał na „znaczne różnice” w wykształceniu pielęgniarki i higienistki szkolnej. Jak zaznaczył, higienistka szkolna posiada kwalifikacje w zakresie średniego, rocznego wykształcenia policealnego. Wykształcenie to – zdaniem rzecznika – może nie być wystarczające do pełnienia roli koordynatora profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole, udzielania pomocy w przypadku nagłego zachorowania dziecka czy podawania leków i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

W ocenie rzecznika funkcje te powinny zostać szczegółowo uregulowane w przepisach wykonawczych.

Ponadto Michalak zwrócił uwagę na nieuwzględnienie w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami problemów takich jak: zaburzenia psychiczne (w tym samouszkodzenia, próby samobójcze, zagrożenia uzależnieniami).

Wskazał także na brak profilaktyki m.in. chorób pasożytniczych (świerzb, wszawica) czy chorób ze zmianami na skórze.

Resort zdrowia przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie w roku szkolnym 2018/2019.

(PAP)

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie