6 grudnia 2017

Rzecznik pacjentów postuluje zmiany w geriatrii, napisał do MZ

Rzecznik praw pacjentów jest zaniepokojony sytuacją seniorów w systemie opieki zdrowotnej. W liście do ministra zdrowia wskazał m.in. na brak oddziałów rehabilitacji geriatrycznej oraz potrzebę poprawy jakości udzielanych świadczeń.

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec w piśmie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zaproponował rozważenie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do rozszerzenia świadczeń gwarantowanych o oddziały rehabilitacji geriatrycznej. Wniósł także o rozważenie propozycji wprowadzenia obowiązkowej konsultacji geriatrycznej seniorów leczonych na oddziałach innych niż geriatryczne.

Rzecznik przekazał szefowi MZ, że zgłaszają się do niego pacjenci w podeszłym wieku oraz rodziny osób starszych, skarżąc się na niewystarczającą dostępności świadczeń z zakresu geriatrii.

Chmielowiec poinformował Radziwiłła, że wpłynęła do niego coroczna opinia konsultanta krajowego w dziedzinie geriatrii prof. Tomasza Kostki, który ocenił, że „system opieki geriatrycznej powinien dążyć do modelu, w którym osoba starsza i niepełnosprawna po pobycie w szpitalu (na oddziale geriatrycznym lub innym) była objęta rehabilitacją geriatryczną, a następnie optymalnie powróciła do swojego środowiska domowego”.

Konsultant podnosił również, że jeśli pacjent wymaga pomocy w codziennych czynnościach, powinien mieć pełną dostępność do usług pracowników opieki socjalnej, pielęgniarki rodzinnej i systematycznych zajęć rehabilitacyjnych i fizjoterapii. „Jeśli taka dochodząca pomoc jest niewystarczająca, właściwym rozwiązaniem może być dom dziennego pobytu z fachową opieką pielęgniarską, pomocą medyczną i zajęciami usprawniającymi” – ocenił prof. Kostka.

W piśmie konsultanta wyjaśniono, że w wielu krajach europejskich istotną rolę w utrzymaniu sprawności seniorów odgrywają oddziały rehabilitacji geriatrycznej.

„W Polsce oddziały rehabilitacji geriatrycznej nie istnieją i ich utworzenie należy uznać za jeden z najpilniejszych problemów opieki nad osobami starszymi” – ocenił Chmielowiec.

Za rehabilitację geriatryczną – jak wyjaśnił – należy uznać świadczenie wykonywane przez zespół rehabilitacyjny składający się m.in. z lekarza specjalisty rehabilitacji lub lekarza specjalista geriatrii, magistra rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, pielęgniarki, psychologa, terapeuty zajęciowego i dietetyka.

„Ograniczona dostępność do świadczeń oraz zastrzeżenia co do ich jakości często skutkują przeniesieniem ciężaru opieki na bliskich pacjenta, co wpływa negatywnie również na wizerunek służby zdrowia jako systemu niewydolnego w odczuciu społecznym” – ocenił Chmielowiec.

W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta należy zwiększyć dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych dla seniorów, w szczególności w zakresie kompleksowej opieki i wsparcia najstarszych pacjentów. Jak podkreśla Chmielowiec, ze względu na starzenie się polskiego społeczeństwa opieka geriatryczna powinna być dostosowana do aktualnych i przyszłych potrzeb tej grupy osób.(PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie