14 marca 2018

Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

Po tym, jak ze stanowisk w ministerstwa zdrowia zostali odwołani Piotr Gryza i Marek Tombarkiewicz, ich kompetencje zostały rozdzielone między pozostałych wiceministrów i szefa resortu Łukasza Szumowskiego.

Zgodnie z zarządzeniem, minister sprawuje nadzór nad: Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych oraz Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Szef MZ jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Gabinet Polityczny Ministra, Biuro Ministra, Biuro Prasy i Promocji, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Prawny oraz Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

Minister nadzoruje ponadto działalność m.in. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie oraz uczelni medycznych.

Wiceminister – sekretarz stanu – Józefa Szczurek-Żelazko, w myśl zarządzenia jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia.

Wiceminister Szczurek-Żelazko – w myśl zarządzenia – inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Dialogu Społecznego; Departament Matki i Dziecka; Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg; Departament Pielęgniarek i Położnych oraz Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności.

Wiceminister ma też nadzorować działalność m.in.: Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie, Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podsekretarz stanu Janusz Cieszyński, na mocy zarządzenia, jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, a także nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Wiceminister Marcin Czech jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Polityki Lekowej i Farmacji oraz Departament Współpracy Międzynarodowej. Czech nadzoruje ponadto działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich oraz działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Podsekretarz stanu Katarzyna Głowala, na mocy zarządzenia, odpowiada za: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, Departament Polityki Zdrowotnej i Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego. Głowala nadzoruje też działalność m.in.: Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Narodowego Centrum Krwi w Warszawie.

Wiceminister Zbigniew Król będzie odpowiadał za wykonywanie zadań przez: Departament Analiz i Strategii, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Zdrowia Publicznego. Król nadzoruje działalność m.in. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

W gronie odwołanych w poniedziałek wiceministrów były dwie osoby z kierownictwa resortu zdrowia – Piotr Gryza i Marek Tombarkiewicz. W ministerstwie pozostało pięcioro wiceministrów: Józefa Szczurek-Żelazko, Janusz Cieszyński, Katarzyna Głowala, Zbigniew Król i Marcin Czech.

Marek Tombarkiewicz jako wiceminister zdrowia m.in. inicjował, koordynował i nadzorował wykonywanie zadań przez Departamenty: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Organizacji Ochrony Zdrowia oraz Ratownictwa Medycznego i Obronności. Piotr Gryza w ostatnich dniach odpowiadał za inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego; nadzorował działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Wcześniej zajmował się m.in. Departamentem Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.(PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie