14 maja 2018

Ułatwienia w uznaniu dyplomów lekarskich zdobytych za granicą – prace w MZ

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi prace i analizy dotyczące uznawania nabytych w państwach trzecich kwalifikacji zawodowych i dopuszczania do wykonywania zawodu lekarza w Polsce – poinformował PAP resort zdrowia.

Rzecznik MZ Krzysztof Jakubiak w odpowiedzi na pytanie PAP o ewentualne zmiany dotyczące uznawania dyplomów lekarskich zdobytych przez obywateli polskich na zagranicznych uczelniach napisał, że prace te „mają na celu wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia bezpieczeństwa polskich pacjentów”.

Rzecznik ministerstwa wyjaśnił, że obecnie „dyplom poświadczający ukończenie studiów wyższych uzyskany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej może zostać uznany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w procedurze nostryfikacji”.

Przed przyznaniem pełnego prawa wykonywania zawodu lekarzowi, który uzyskał kwalifikacje w państwie trzecim, państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, muszą zweryfikować, czy kształcenie zmierzające do uzyskania dyplomu lekarza w tym państwie spełniało minimalne wymagania określone w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

„Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w Polsce osoba posiadająca dyplom lekarza, lekarza dentysty wydany w państwie niebędącym państwem członkowskim UE powinna przede wszystkim go nostryfikować, następnie odbyć staż podyplomowy lekarza, lekarza dentysty (lub zwrócić się z wnioskiem do Ministra Zdrowia o uznanie za równoważny w całości lub w części stażu podyplomowego odbytego za granicą), złożyć z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin oraz zdać egzamin z języka polskiego przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską. Z egzaminu tego zwolnione są osoby, które zdały w języku polskim maturę” – napisał Jakubiak.

Według wyjaśnień MZ, dyplomy uzyskane w państwach Unii Europejskiej podlegają automatycznemu uznaniu. Organami właściwymi w tej sprawie są Okręgowe Izby Lekarskie.

W Wielkiej Brytanii i Niemczech poza ścieżką obowiązującą w Polsce są również prostsze procedury uznawania kwalifikacji. Polegają na przyznaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu w określonym miejscu, zakresie i pod nadzorem innego lekarza.

W Polsce brakuje lekarzy. Według ubiegłorocznego raportu OECD „Health at a Glance” o stanie zdrowia Europejczyków i opieki medycznej w Polsce na 10 tys. osób przypada 23 lekarzy. Średnia w krajach OECD wynosi 34.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie