5 lipca 2018

Uwaga: 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, muszą do 24 lipca br. złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wynika to z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.).

Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Co należy zrobić?

-> wypełnić formularz rejestrowy zamieszczony na stronie internetowej BDO,

-> Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Należy mieć na uwadze, że aktualnie obowiązujące wzory formularzy rejestrowych nie zostały jeszcze dostosowane do znowelizowanej ustawy o odpadach (w Ministerstwie Środowiska wciąż trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru), co powoduje, że lekarz lub lekarz dentysta może jedynie wypełnić Dział l formularza rejestrowego. Naczelna Rada Lekarska proponuje, aby na początku lub końcu tego działu (np. pod podpisem) lekarz, lekarz dentysta dodał adnotację, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wytwarzającym odpady, obowiązanym do prowadzenia ewidencji.

Wzory wniosków o wpis do rejestru oraz wzory oświadczeń są również dostępne na stronach internetowych wielu urzędów marszałkowskich. Niektóre z urzędów udostępniły formularze rejestrowe z dodanym Działem XII, który dotyczy wytwórców odpadów (wówczas lekarz, lekarz dentysta wypełnia Dział I i Dział XII takiego formularza).

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Źródło: NIL

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie