19 listopada 2018

List otwarty do Premiera w sprawie konsolidacji warszawskich szpitali

Szanowny Panie Premierze,

zwracamy się do Pana w imieniu całego, liczącego ok. 1800 osób, personelu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Szpitala który służy Polakom  w okresie całego stuletniego okresu niepodległości, Szpitala o  wielkich tradycjach i renomie. Szpitala w sercu Warszawy. Położonego na bardzo atrakcyjnej i cennej działce. Szpitala w dobrze skomunikowanym miejscu i z wygodnym dojazdem dla pacjentów. Szpitala, w którym udziela się rocznie ponad 400 tys. porad ambulatoryjnych, przeprowadza ponad 30 tys. hospitalizacji, w którym pod stałą opieką znajduje się ponad 8 tys. chorych po przeszczepach narządów. Szpitala, w którym pracują doskonałe zespoły diagnostyczno-terapeutyczne, w którym stosuje się nowoczesne metody leczenia.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni o przyszłość naszego Szpitala w związku z podjętymi przez władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) działaniami mającymi na celu konsolidację Szpitala Dzieciątka Jezus z dwoma innymi szpitalami klinicznymi WUM.

Od 2012 roku w Szpitalu Dzieciątka Jezus trwają działania restrukturyzacyjne. Dzięki nim, ale także dzięki determinacji pracujących tu ludzi udało się zatrzymać gwałtowne narastanie zadłużania. W opinii niezależnych audytorów i ekspertów jest możliwa dalsza samodzielna i skuteczna restrukturyzacja Szpitala przy zachowaniu jego odrębności i dotychczasowej osobowości prawnej oraz niewykreślaniu z Krajowego Rejestru Sądowego. Mówi o tym stworzony przez nas Raport o stanie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Tymczasem władze WUM w sposób nagły, bez przygotowanego szczegółowego planu konsolidacji i restrukturyzacji, podjęły decyzję o przejęciu naszego Szpitala przez Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha. Spowodowało to lęk i poczucie zagrożenia personelu, niepewność jutra. Jednocześnie wywołało  to trwający do chwili obecnej protest związków zawodowych działających przy Szpitalu Dzieciątka Jezus. Protestowaliśmy i nadal protestujemy przeciwko przyłączeniu nas do dwóch znacznie bardziej zadłużonych szpitali (o jednym z nich sami urzędnicy WUM mówią, że jest możliwe, iż nigdy nie uzyska on odpowiedniej stabilizacji finansowej), przeciwko pozbawieniu Szpitala autonomii poprzez wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego, przeciwko pozbawieniu nas możliwości zapewnienia świadczeń medycznych o odpowiedniej jakości lub dostępności, poprzez likwidację Centralnego Laboratorium, Apteki, kuchni, laboratoriów pracujących na rzecz Poradni Przyklinicznych, likwidację Zakładu Mikrobiologii.

W październiku władze WUM przedstawiły projekt konsolidacji i restrukturyzacji, który został oceniony negatywnie przez nas, naszych ekspertów i reprezentantów środowiska pracowników i pacjentów. Przedstawiony projekt utwierdził w przekonaniu, że proponowane rozwiązania w istotny sposób negatywnie mogą wpłynąć na jakość świadczeń medycznych i mogą, niestety – w efekcie – spowodować obniżenie bezpieczeństwa pacjentów. Mogą także doprowadzić do zmniejszenia liczebności doświadczonej kadry dydaktycznej, co odbije się – w konsekwencji – na poziomie kształcenia studentów i rezydentów. Główny obszar zaplanowanych w programie oszczędności to redukcja etatów i wynagrodzeń (łącznie z propozycją pracy na wolontariacie).

Według dostępnych dla nas informacji w dniu 18.10.2018 r. władze WUM, złożyły bez wiedzy Senatu WUM, Rady Społecznej i Rady Ordynatorów, wniosek o wykreślenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie z Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza w praktyce pozbawienie go autonomii i możliwości funkcjonowania jako odrębna osoba prawna. Tym samym, po planowanym wykreśleniu z KRS, zostanie przerwana tradycja niezależności formalno-prawnej i organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Po gwałtownych protestach personelu  konsolidowanych szpitali, władze WUM ogłosiły poprawioną wersję programu. Niestety, w naszej opinii jest on nadal nie do przyjęcia, a wprowadzone zmiany mają głównie charakter semantyczny i nie zmieniający istoty i konsekwencji planowanych działań, a dla uspokojenia nastrojów środowiska ostateczne, wcześniej zaplanowane zmiany odłożono o rok, co w naszej opinii, w istocie pozoruje jedynie czasowe pozostawienie autonomii konsolidowanym jednostkom (nie wycofano wszakże wniosku z o wykreślenie z KRS).

Pomimo sprzeciwu personelu łączonych szpitali, plan został poddany dyskusji na posiedzeniu Senatu WUM w dniu 29 października 2018r. Na zapoznanie się z Projektem Konsolidacji i Restrukturyzacji Senatorowie WUM otrzymali 48 godzin, a w trakcie posiedzenia Senatu przedstawiciele władz WUM energicznie przekonywali do pozytywnego zaopiniowania projektu do realizacji. Ostatecznie Senat WUM przegłosował przyjęcie dokumentu jedynie jako kierunkowych wytycznych działań konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych, do dalszych prac nad projektem. Przy czym nadal procedowane są działania formalne w celu wykreślenia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie z Krajowego Rejestru Sądowego. Działania te – w naszej ocenie – muszą zostać przerwane, gdyż mogą mieć w praktyce nieodwracalne konsekwencje, w szczególności gdy przyjęte zostały tylko i wyłącznie kierunkowe wytyczne działań restrukturyzacyjnych.

Szanowny Panie Premierze,

z powyższych powodów, w poczuciu obaw, niepewności i zagrożenia dla naszych pacjentów oraz personelu zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o bliższe zapoznanie się z poruszanymi przez nas problemami i pomoc w zachowaniu autonomii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz wsparcie nas w doprowadzeniu do zatrzymania procesu wykreślania naszego Szpitala z Krajowego Rejestru Sądowego.

Niestety, próby zainteresowania problemami Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, Ministrów kierowanego przez Pana Premiera Rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej dotychczas niestety nie powiodły się. Zarówno Pan Minister Zdrowia, jak też Pan Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przysłali nam wymijające pisma, odwołujące się, do naszym zdaniem źle pojmowanej autonomii uczelni wyższych.

Szanowny Panie Premierze,

Związki Zawodowe Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus rozumieją konieczność dalszej restrukturyzacji Szpitala. Deklarujemy pełne poparcie dla Dyrekcji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie w podejmowanych działaniach i wysiłkach restrukturyzacyjnych. Ale jest to możliwe wyłącznie w warunkach zachowania przez nasz Szpital pełnej autonomii organizacyjnej i formalno-prawnej, z zachowaniem formuły samodzielnej publicznej jednostki ochrony zdrowia jak dotychczas, wraz z zachowaniem odrębnej osobowości prawnej (bez wykreślania z KRS). Jest dla nas oczywista, konieczność wprowadzenia – tam, gdzie to możliwe i racjonalne –  rozwiązań w zakresie efektywnej współpracy w zakresie zarządzania, wszystkich sześciu jednostek szpitalnych WUM (wspólne przetargi, zakupy, informatyzacja, metody zarządzania); a także  dziwi fakt, że takiej zarządczej konsolidacji nie wprowadzono już wiele lat temu.

Szanowny Panie Premierze,

Apelujemy o pomoc w zachowaniu pełnej autonomii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Apelujemy o przyznanie Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus w Warszawie obiecanych pieniędzy na rewitalizację infrastruktury. Apelujemy także o natychmiastowe powołanie Agencji Oddłużenia i Restrukturyzacji Szpitali Klinicznych w Polsce. Apelujemy również o  zwiększenie finansowania dydaktyki w uczelniach medycznych, aby były one w stanie płacić szpitalom klinicznym za poniesione koszty.

SZPITAL W SERCU WARSZAWY  NIE  MOŻE PRZESTAĆ ISTNIEĆ !

TAK JAK NIE MOŻE PRZESTAĆ TRWAĆ 100-LETNIA JUŻ NIEPODLEGŁOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY!

Z wyrazami należnego szacunku

Związki Zawodowe Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie