9 października 2019

Uprawnienia dostępu do systemu EWUŚ

W dniu 11 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1621).

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynikała ze zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991) w wyniku których m.in.:

  • zmieniono definicję  niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej oraz
  • zrezygnowano z konieczności zawierania przez te osoby umowy upoważniającej do wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

Nie trzeba więc posiadać żadnej umowy z NFZ o wystawianie recept, jednak obowiązuje konieczność weryfikacji uprawnień pacjentów, której dokonuje się za pomocą systemu EWUŚ. System ten generuje elektroniczny dokument potwierdzający prawo pacjenta do świadczeń w danym dniu.

Osoby niebędące świadczeniodawcami posiadającymi umowę z NFZ o udzielanie świadczeń muszą uzyskać upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.  W tym celu  osoby te obowiązane są do złożenia wniosku o wydanie ww. upoważnienia.

Elementy tego wniosku, jak również tryb jego złożenia został określony w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1500)

Poniżej przytaczamy znowelizowane brzmienie § 3 ww. rozporządzenia.

Formularze o nadanie uprawnień do EWUŚ znajdują się na stronach internetowych poszczególnych OW NFZ. W przypadku trudności z ich odszukaniem należy skontaktować się z Oddziałem NFZ.

Komisja Stomatologiczna NRL

§  3

1.  W celu uzyskania upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona, składa wniosek o wydanie tego upoważnienia.

2.  Wniosek o wydanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zawiera;

1) dane identyfikujące świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną:

a) nazwę (firmę) świadczeniodawcy, a w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej – imię i nazwisko tej osoby,

b) numer identyfikacyjny świadczeniodawcy, określony przez Fundusz, a w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej – numer PESEL tej osoby;

2) zobowiązanie do:

a) przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych,

b) zachowania w tajemnicy i nieujawniania danych, zawierające klauzulę w brzmieniu: „Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), pozyskiwanych ze zbiorów danych przetwarzanych w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także do nieprzekazywania tych danych nieuprawnionym osobom trzecim, pod rygorem utraty upoważnienia do korzystania z usługi świadczonej przez system teleinformatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.”.

3. Wniosek o wydanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem udostępnionej przez Fundusz aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową, w celu korzystania z usług informatycznych i komunikacji z Funduszem świadczeniodawców oraz niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych, przy pomocy bezpiecznego kanału wymiany informacji, zwanej dalej „aplikacją dostępową Funduszu”, w oddziale wojewódzkim Funduszu, z którego dyrektorem świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona zawarła umowę upoważniającą do korzystania z aplikacji dostępowej Funduszu.

4. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku o wydanie upoważnienia, Fundusz wydaje upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane identyfikujące świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) zakres upoważnienia, obejmujący uprawnienie świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej do:

a) korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców,

b) upoważniania osób, którym powierza wykonywanie zadania w zakresie występowania w jego lub jej imieniu do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie