27 stycznia 2020

Odpady: rejestr, dokumenty, pieczątki

I. Dokumenty praktyki a numer rejestrowy

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do obowiązku zamieszczania na dokumentach praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych indywidualnego numeru Bazy Danych o Odpadach (BDO) Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej informuje, że obowiązek ten określony jest w art 63 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701). Indywidualny numer rejestrowy bazy danych odpadach nadawany przez marszałka województwa umieszczony musi być na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością jedynie w przypadku podmiotów określonych w art. 57 ust.1 ustawy, to jest podmiotów:

  1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  3. wprowadzających pojazdy,
  4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
  7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe oraz na zasadzie art. 24 czynić to muszą podmioty transportujące odpady

Praktyki lekarskie i podmioty lecznicze nie podlegają więc temu obowiązkowi.

II. Rejestracja w BDO

Warto jednak przypomnieć, że za niewykonywanie niektórych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, na mocy art. 194 tej ustawy może być wymierzona administracyjna kara pieniężna. Kara taka wymierzona może być m.in. za prowadzenie działalności w zakresie o którym mowa w art 50 ust.1 bez wymaganego wpisu do rejestru.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które wytwarzają odpady i które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów są w rozumieniu wspomnianego art. 50 ust.1 ustawy podmiotami zobowiązanymi do złożenia wniosku o wpis do rejestru, więc obowiązek złożenia wniosku i uzyskania wpisu do rejestru jest w przypadku jego niewykonania zagrożony nałożeniem wspomnianej kary, która zgodnie z  art. 194 ust. 3 ustawy wynosi nie mniej niż 5 000 zł.

III. Karta przekazania odpadów i system teleinformatyczny BDO.

Informujemy, że już w obecnym stanie prawnym sporządzenie karty przekazania odpadów należy do obowiązków posiadacza odpadów, który przekazuje te odpady dalej. W przypadku PWDL – obowiązek taki spoczywa i spoczywać będzie na podmiotach leczniczych i praktykach przekazujących odpady medyczne firmie je zbierającej. Zmienia się zakres danych na karcie przekazania odpadów. Od 1 stycznia od  2020 r. dotychczasowe dane uzupełnione być muszą m.in. o indywidualny numer w Bazie Danych o Odpadach, datę i godzinę przekazania odpadów oraz nr rejestracyjny samochodu odbierającego odpady.

Warto przy tym nadmienić, że dane takie jak: data i godzina odbioru, dokładna masa odpadów oraz nr rejestracyjny pojazdu odbierającego będą mogły być ostatecznie potwierdzone przez odbierającego odpady.

Jest to o tyle ważne, że zgodnie z nowym (od 1.01.2020 r.) brzmieniem art. 67 ust. 6 ustawy o odpadach, kartę przekazania odpadów prowadzi się w systemie teleinformatycznym BDO.

Obecnie jednak, jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie bazy BDO (https://bdo.mos.gov.pl/) trwa pilotaż systemu ewidencji odpadów. Wiąże się on z ograniczonym do części przedsiębiorców dostępie do BDO, toteż powszechne rozpoczęcie wykonywania obowiązków w formie elektronicznej od 1 stycznia 2020 r. wydaje się wręcz niewykonalne.

W zgodnej opinii członków KS NRL zupełnie zabrakło ze strony Ministerstwa Środowiska akcji informacyjnej o zwiększonym zakresie obowiązków. Pilotaż, który rozpoczął się 26 listopada br. nie może na koniec roku, czyli po miesiącu trwania przedstawić diagnozy pozwalającej na bezawaryjne działanie tak rozbudowanego systemu. Na dzień wydania niniejszego komunikatu ogłoszono właśnie tygodniowy okres możliwych perturbacji z samym dostępem do testowanego systemu.

W zależności od organizacji pracy firm zbierających odpady wystąpić mogą różnice w praktycznym zastosowaniu niektórych nowych regulacji dotyczących rozdziału obowiązków pomiędzy gabinetem, a firmą zbierającą odpady. Z tego też powodu Komisja Stomatologiczna NRL zleciła monitorowanie tej sytuacji przez komisje stomatologiczne okręgowych rad lekarskich.

Źródło.

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie