17 lutego 2020

Akcja korygująca wniosek lekarza dentysty

Koleżanki i Koledzy lekarze dentyści członkowie OIL w Warszawie.

Zwracam się do Was z apelem o uczestnictwo we wspólnej, ogólnopolskiej akcji wszystkich izb lekarskich dotyczącej korekty wycen świadczeń stomatologicznych w celu poprawy warunków naszej pracy. Próba wspólnego wystąpienia wszystkich lekarzy dentystów z wnioskiem do NFZ ma na celu podjęcie dialogu z Funduszem i pozytywne załatwienie naszej sprawy.

Na podstawie uchwały nr 1/2020 Komisji Naczelnej Rady Lekarskiej z 31 stycznia 2020 r. apelujemy do wszystkich lekarzy dentystów będących stroną umowy o wystąpienie do Mazowieckiego Oddziału  NFZ w Warszawie z wnioskiem o zmianę warunków umowy.

Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie rekomenduje podanie we wniosku nowej wartości punktu rozliczeniowego zwiększonego o 20% pozostawiając decyzję każdemu z państwa do indywidualnej oceny.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Stomatologicznej NRL.

Dariusz Paluszek

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów

 

Zakres kontraktu:
Nazwa placówki:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Kopia wniosku – skan:
Kopia wniosku – skan (w przypadku większej ilości plików):
Kopia wniosku – skan (w przypadku większej ilości plików):

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia OIL w Warszawie kontaktu ze mną oraz realizacji udzielonego OIL w Warszawie pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail – iod@oilwaw.org.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia czynności związanych z udzielonym Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie pełnomocnictwem.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością złożenia do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie kopii wniosku.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie