24 kwietnia 2020

Środki ochrony indywidualnej dla lekarzy – informacje i formularz

Wczoraj do naszej izby trafiła pierwsza część środków ochrony indywidualnej sprowadzona z Chin – zakupiona przez Fundację Lekarze Lekarzom, działającą przy Naczelnej Izbie Lekarskiej – przeznaczona dla lekarzy i lekarzy dentystów członków OIL w Warszawie.

Sprzęt, w ramach akcji humanitarnej, został kupiony dzięki darczyńcom, głównie fundacji prowadzonej przez Dominikę Kulczyk „Kulczyk Foundation”.

Uwzględniając wolę głównego darczyńcy, zespół działający na podstawie uchwały Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej dokonał podziału środków do dystrybucji dla każdej z okręgowych izb lekarskich.

Zgodnie z tą uchwałą, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie otrzyma łącznie do dystrybucji: 246.400 szt. masek KN95 (FFP2), 162.000 szt. trójwarstwowych masek chirurgicznych 16.400 szt. – przyłbic, 16.400 szt. gogli, 16.400 szt. – kombinezonów ochronnych.

Biorąc pod uwagę, że w OIL w Warszawie zrzeszonych jest 29 tys. czynnych zawodowo lekarzy, dla każdego lekarza, który zgłosi się poprzez formularz, zostanie przygotowany indywidualny pakiet środków ochrony (jeden z trzech rodzajów). Decyzją prezydium ORL w Warszawie kombinezony oraz pozostały sprzęt zostaną przekazane szpitalom i podmiotom zatrudniającym lekarzy, które zgłosiły do nas zapotrzebowanie.

Aby zapewnić możliwość dotarcia sprzętu do każdego czynnego zawodowo lekarza i lekarza dentysty zrzeszonego w naszej izbie, zostaną przygotowane trzy rodzaje indywidualnych pakietów:

 • Pakiet A: 8 szt. maseczek FFP2 N95 i 30 szt. maseczek chirurgicznych
 • Pakiet B: 8 szt. maseczek FFP2 N95 i gogle
 • Pakiet C: 8 szt. maseczek FFP2 N95 i przyłbica

Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany pakietu. Prosimy o przemyślane wypełnianie druku zamówień.

Do naszej siedziby trafiło na razie 15 palet ze środkami ochrony indywidualnej. Najprawdopodobniej w najbliższym bądź w kolejnym tygodniu dotrze druga ich część.

Zdając sobie sprawę z wciąż istniejących na Mazowszu ogromnych braków środków ochronnych, nie chcemy tracić czasu i czekać z wydawaniem sprzętu do kolejnej dostawy. Z dostarczonych nam dotychczas środków jesteśmy w stanie przygotować 1 tys. pakietów. Kolejne będziemy kompletować po drugiej dostawie.

Po wypełnieniu formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, pakiety będziemy wydawali w naszej siedzibie przy ul. Puławskiej 18 (wejście obok bramy, szklane drzwi) od 27 kwietnia do 15 maja 2020 r., w dni robocze, w godz. 8.00-20.00. Każdy członek naszej izby będzie mógł zdecydować, czy odebrać pakiet w siedzibie OIL w Warszawie, czy w poniżej zaproponowanych miejscach.

Kolejny samolot z Chin wyląduje w Polsce prawdopodobnie w najbliższą niedzielę (26 kwietnia). Jeżeli wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, we wtorek (27 kwietnia) rozszerzymy formularz – dla osób chcących odebrać sprzęt poza Warszawą. By ułatwić lekarzom odbiór, zamierzamy przyjechać z pakietami do 15 miast (Ciechanów, Garwolin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Płońsk, Przysucha, Siedlce, Sokołów Podlaski, Radom, Wyszków, Zwoleń). Szczegółowe informacje opublikujemy na naszej stronie internetowej we wtorek w oddzielnym komunikacie. Każda osoba, która w formularzu wybierze miejsce odbioru poza siedzibą OIL, otrzyma e-mail z informacją o dacie, godzinach i adresie punktu odbioru. Pakiety w miejscach poza Warszawą będą wydawane od 4 maja.

UWAGA, wypełnienie formularza jest warunkiem niezbędnym do odebrania pakietu!

Pakiety będziemy wydawali do 15 maja. Do 14 maja aktywny będzie formularz zgłoszeniowy. Podczas odbioru pakietów prosimy o zachowanie środków ostrożności – obsługiwane będą tylko osoby przychodzące w maseczkach.

Konieczne jest pisemne potwierdzenie odbioru pakietu oraz złożenie oświadczenia o obowiązku stosowania otrzymanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem oraz o zobowiązaniu do niedokonywania odpłatnego zbywania pakietu osobom trzecim.

Pakiet środków ochrony indywidualnej będzie można odebrać także przez pełnomocnika. Przy odbiorze respektowane będzie tylko i wyłącznie pełnomocnictwo udzielone na formularzu pobranym z naszej strony internetowej.

Zwrotów sprzętu (w tym nieużywanego) nie przyjmujemy. Rolą OIL w Warszawie jest dystrybucja przekazanego przez Fundację Lekarze Lekarzom sprzętu.

W organizację dystrybucji włączyli się wolontariusze, którym bardzo dziękujemy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 784 986 594 (numer aktywny od poniedziałku, 27.04.) bądź mailowo: korona@oilwaw.org.pl

Obecna sytuacja pokazuje, jak ważne jest, aby samorząd posiadał Państwa aktualne dane kontaktowe, dlatego prosimy już teraz uaktualnić swoje dane w rejestrze – wydrukować oświadczenie dot. aktualizacji danych kontaktowych, wypełnić, podpisać i odesłać skan pod adres: zmianaadresu@oilwaw.org.pl. UWAGA: na ten adres przesyłamy tylko oświadczenie dot. aktualizacji danych kontaktowych.

Szczegóły określa uchwała podjęta podczas posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

UCHWAŁA NR 492/P-VIII/20

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 23 KWIETNIA 2020 r.

w sprawie zasad dystrybucji przez Okręgową Izbę Lekarską im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie Środków Ochrony Indywidualnej otrzymanych od Fundacji Lekarze Lekarzom i powołania Komisji do spraw dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz w nawiązaniu do art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.2019, poz. 965 t .j.) oraz § 1 pkt 15 Uchwały nr 14/R-VIII/18 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w związku z art. 14 h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) zmieniającej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567), a także mając na uwadze udzielone Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza przez Fundacją Lekarze Lekarzom upoważnienie, uchwala się, co następuje:

1

 1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ustala i przyjmuje następujące zasady dystrybucji środków ochrony indywidualnej otrzymanych do tej dystrybucji od Fundacji Lekarze Lekarzom:
 2. środki, o których mowa powyżej mogą być przydzielane lekarzom i lekarzom dentystom, jak również kierowane do podmiotów zatrudniających lekarzy,
 3. kolejność przyznawania środków ochrony indywidualnej do poszczególnych placówek medycznych ustalana będzie z uwzględnieniem liczby zatrudnionych lekarzy na podstawie danych z okręgowego rejestru lekarzy i danych otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia,
 4. sposób dystrybucji opracowany zostanie przez powołaną na mocy niniejszej Uchwały Komisję do spraw dystrybucji środków ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem rekomendacji zespołu powołanego uchwałą nr 49/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 marca 2020 r.
 5. Mając na uwadze liczbę otrzymanych środków ochrony indywidualnej, przeliczając je na liczbę uprawnionych lekarzy, o których mowa w 2 ustala się dla lekarza zgłaszającego zapotrzebowanie w sposób określony przez Komisję powołaną zgodnie z § 3, pakiet w postaci:
 6. 8 maseczek ffp2 oraz,
 7. do wyboru: gogle, przyłbica lub  opakowanie maseczek chirurgicznych.
 8. Ustala się, że otrzymane od Fundacji Lekarze Lekarzom kombinezony zostaną przekazane w pierwszej kolejności do szpitali lub do innych podmiotów leczniczych zatrudniających lekarzy, z uwzględnieniem zasad opisanych w ustępie 1 pkt b).
 9. Środki ochrony indywidualnej w postaci wskazanego w ust. 2 pakietu będą mogły być przyznawane lekarzowi jednorazowo w terminie do 15 maja 2020 roku.
 10. Zobowiązuje się lekarzy do pisemnego potwierdzenia odbioru pakietu wraz ze złożeniem oświadczenia o obowiązku stosowania otrzymanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem oraz o zobowiązaniu do niedokonywania odpłatnego zbywania pakietu osobom trzecim.
 11. Za ustalenie prawidłowego sposobu dokumentowania odpowiedzialna jest Komisja.
 12. Pozostałe środki ochrony indywidualnej, a także środki ochrony indywidualnej nie podjęte przez lekarza zgłaszającego zapotrzebowanie w formularzu w terminie do 15 maja 2020 roku, zostaną przekazane do szpitali wg faktycznego zapotrzebowania.

2

 1. W razie wątpliwości uznaje się, iż lekarzem uprawnionym do skorzystania z pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest każdy lekarz aktywnie wykonujący zawód oraz będący członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
 2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do stosowania otrzymanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem, a także obowiązuje go zakaz odpłatnego przekazania pakietu osobom trzecim.

3

 1. Celem zapewnienia prawidłowego rozdysponowania środków ochrony indywidualnej oraz opracowania sposobu dystrybucji, powołuje się Komisję do spraw dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej (dalej: „Komisja”), w której zasiadać będzie czterech przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
 2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
 3. Łukasz Paluch,
 4. Artur Drobniak,
 5. Anna Ścibisz,
 6. Dariusz Paluszek.
 7. Każdy członek Komisji ma jeden głos, a kwestie sporne i wątpliwe rozstrzygane będą przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, który uczestniczy w pracach Komisji do spraw dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej.

4

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz Komisji ds. dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej.

5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie