9 lipca 2020

Minister Zdrowia ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

1. Kandydatem przystępującym do konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie (DPSZ) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora DPSZ;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • korzysta z pełni praw publicznych.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora DPSZ;
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora DPSZ, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 (np. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej albo ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
  3. ewentualne inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora DPSZ (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
  4. własnoręcznie podpisany życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
  6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  7. własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych przez kandydata w ramach oferty złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);
  8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  10. własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, należy złożyć w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia: w jego Kancelarii, ul. Miodowa 15 w pok. 13 albo przesłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętej kopercie na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Nadzoru i Kontroli
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie