21 stycznia 2021

Rzecznik Praw Lekarza: odpowiedź od MZ na interwencję dot. nieobowiązkowego OC i NNW oraz apel do innych okręgowych izb

W związku z pojawiającymi się informacjami o trwającej nadal praktyce podmiotów wykonujących działalność leczniczą, polegającą na uzależnianiu realizacji stażu cząstkowego w ramach stażu podyplomowego, od nabycia nieobowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW przez tych lekarzy Rzecznik Praw Lekarza – lek. Monika Potocka zwróciła się do Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia z prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowego stanowiska.

W odpowiedzi Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia poinformował, że Minister Zdrowia nie zawiera umów akredytacyjnych z jednostkami szkolącymi oraz że umowy, które zostały zawarte przez Ministra Zdrowia z jednostkami prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne na finansowanie szkoleń specjalizacyjnych lekarzy rezydentów, z dniem 31 grudnia 2020 r. ulegają rozwiązaniu. Od 1 stycznia 2021 r. nie będą zawierane umowy przez Ministra Zdrowia na finansowanie szkoleń specjalizacyjnych.

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, iż zapis dotyczący ubezpieczenia OC „na czas realizacji szkolenia specjalizacyjnego dla lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne powinien znaleźć się zgodnie z art. 19f ust. 2 pkt 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w umowie o staż kierunkowy zawartej z podmiotem prowadzącym staż kierunkowy w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarzy programu specjalizacji, w tym staży kierunkowych, o których mowa w ust. 3, których realizacji nie może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej jednostka macierzysta”.

Ponadto, lek. Monika Potocka, Rzecznik Praw Lekarza  pismem z dnia 18 stycznia 2021 r. wystosowała do wszystkich okręgowych izb lekarskich na terenie Polski apel o rozpoczęcie „kampanii informacyjnej” dotyczącej umów cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty lecznicze z lekarzami, na zasadach tzw. „wolontariatu” w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a także wszczynanie postępowań przez Rzeczników Praw Lekarza właściwych izb lekarskich, w przypadku nieaneksowania wyżej wymienionych umów przez podmioty lecznicze.

 

 

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie