3 listopada 2021

Jaka jest waga zapisów w proponowanych przez NFZ aneksach?

Jaka jest waga nadsyłanych przez NFZ propozycji aneksów wydłużających umowy wygasające w połowie 2022 roku?

Kluczowy dla zrozumienia tej kwestii jest przepis par.32 Ogólnych Warunków Umów:

§  32.
1.W przypadku gdy umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż rok, kwoty zobowiązań w poszczególnych zakresach na następne okresy rozliczeniowe są ustalane corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, chyba że strony postanowią inaczej. W tym samym terminie są ustalane warunki finansowania świadczeń w umowie niezawierającej kwoty zobowiązania.
2. Propozycje kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń, o których mowa w ust. 1, przedstawia świadczeniodawcy dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę, albo Prezes Funduszu w terminie do dnia 31 października, chyba że strony postanowią inaczej.
[…] 5.W przypadku nieustalenia kwoty zobowiązania albo warunków finansowania, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 1, umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem lutego następnego roku.

chyba, że strony postanowią inaczej” – wytłuszczona część przepisu jest podstawą zawarcia w proponowanych aneksach punktu, że „strony postanawiają, że ustalenie warunków nastąpi do dnia….” . Bez tego zapisu, świadczącego o zgodzie Świadczeniodawcy na nowy termin ustalenia warunków obowiązującym jest termin określony w ust.1, czyli 30 listopada.

Co zatem w przypadku niepodpisania tego aneksu?
  • Gabinet niepodpisujący tego aneksu musi od Funduszu niezwłocznie otrzymać propozycję warunków na okres 1.01.2022- do końca aktualnej umowy (najczęściej 30.06.2022). Dlaczego niezwłocznie?- bo przepis par.32 ust.2 nakazuje przedstawić je do 31 października, a Świadczeniodawca  zaakceptować te warunki musi do 30 listopada (bo nie zgodził się aneksem na przesunięcie tej daty). I tylko tyle.
  • Gabinet, który podpisze aneks musi wypowiedzieć się co do przyjęcia warunków (których dziś nie zna) do dnia określonego w aneksie. Jeśli poznawszy je przyjmie te warunki, będzie na nich pracował do końca 2022 roku (na taką datę opiewają najczęściej nadsyłane aneksy). Jeśli zaś ich nie przyjmie, to tak jakby nie przyjął warunków , które co rok są w październiku przedstawiane- wówczas umowa wygasa z końcem lutego 2022r.

 

Niezasadne są więc obawy, że niepodpisanie nadesłanego aneksu przedłużającego umowę jest równoznaczne z zakończeniem kontraktu z końcem lutego. Taki skutek wywołać może tylko nieprzyjęcie warunków Funduszu, które powinny zostać w nadchodzących dniach przedstawione.

Prezydium KS NRL

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie