3 listopada 2021

Czy na propozycję aneksu wydłużającego umowę należy odpowiedzieć

Informacja ta przeznaczona jest dla wszystkich Świadczeniodawców, którzy otrzymali od Narodowego Funduszu Zdrowia propozycję podpisania aneksu do umowy, czyli dokumentu zmieniającego treść umowy. Jasnym jest, że nieodesłanie podpisanego aneksu oznacza brak zgody świadczeniodawcy jako strony umowy na zmianę jej treści. Pamiętać jednak należy, że Ogólne Warunki Umów formułują obowiązek każdej ze stron umowy odniesienia się do propozycji, jaką składa mu względem treści umowy druga strona.

§  43. 
1. Każda ze stron umowy może w uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie o zmianę warunków umowy.
2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, strony nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy, chyba że strona umowy, do której skierowano wniosek, nie wyrazi zgody na zmianę warunków umowy i uzasadni swoje stanowisko na piśmie.
Z przepisu zawartego w ust.1 wynika, że NFZ zwracając się o zawarcie aneksu powinien konieczność takiej zmiany uzasadnić. W istocie bowiem, trudno spodziewać się, że pod względem epidemicznym konkurs przeprowadzony jesienią 2022 r. będzie łatwiejszy od konkursu przeprowadzanego wiosną.
Niemniej w przypadku braku chęci podpisania aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy należy wysłać do NFZ pismo informujące o braku zgody, wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie braku takiej zgody nie podlega ocenie. Przepis stanowi jedynie, że uzasadnienie odmowy podpisania aneksu musi być zawarte.
Pomocny w takich wypadkach wzór pisma – tutaj.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie