2 stycznia 2023

Apel ORL w Warszawie do ministra zdrowia ws. wprowadzenia do obiegu prawnego terminu „lekarka”.

Samorząd lekarski zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie przepisów umożliwiających przedstawicielkom naszego zawodu posługiwanie się w oficjalnych dokumentach terminem „lekarka” i „lekarka dentystka”. ORL apeluje do ministra zdrowia o zainicjowanie stosownej nowelizacji Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Poniżej zamieszczamy tekst dokumentu przyjętego przez ORL w Warszawie. Artkuły na temat dyskusji wokół feminatywów publikujemy ponadto na łamach najnowszego numeru miesięcznika „Puls”.

 

Apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty umożliwiającej wprowadzenie do obiegu prawnego terminu „lekarka”.

Szanowny Panie Ministrze,

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie apeluje o zmianę ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2022 r., poz. 1731), która umożliwi umocowanie prawne żeńskich odpowiedników tytułów zawodowych lekarza oraz lekarza dentysty, tj. tytułu „lekarka” oraz „lekarka dentystka”.

W związku z tym wnosimy o wprowadzenie do wspomnianej ustawy regulacji o następującym brzmieniu: „Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty może również używać tytułu zawodowego, odpowiednio: »lekarka« lub »lekarka dentystka«”.

UZASADNIENIE

W ostatnich latach kobiety wykonujące zawód lekarza coraz częściej podnoszą postulaty posługiwania się tytułem „lekarka” oraz „specjalistka” w oficjalnych dokumentach i na pieczątce lekarskiej. Wpisuje się to w zauważalną również w innych środowiskach ewolucję języka polskiego, mającą na celu zmniejszenie dyskryminacji grup mniejszościowych oraz zwiększenie widzialności kobiet w zawodach tradycyjnie wykonywanych przez mężczyzn. Tym samym przemiany językowe należy uznać za naturalne następstwo przemian społecznych. Jest to szczególnie ważne wyzwanie dla środowiska lekarskiego, ponieważ według oficjalnych danych Centralnego Rejestru Lekarzy kobiety stanowią aktualnie niemal 60 proc. wszystkich osób pracujących w zawodzie lekarza.

Przytoczyć również należy stanowisko Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 25 listopada 2019 r. w sprawie feminatywów, w którym wskazano, że „w polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa. Stosowanie feminatywów w wypowiedziach, na przykład przemienne powtarzanie rzeczowników żeńskich i męskich (Polki i Polacy) jest znakiem tego, że mówiący czują potrzebę zwiększenia widoczności kobiet w języku i tekstach (…) ”.

Na koniec należy zauważyć, że w ustawie z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej art. 8 stanowi, iż osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, „położna” albo „położny”. Również Naczelna Rada Adwokacka uznaje za prawidłowe posługiwanie się terminem zawodowym „adwokatka”.

W związku z powyższym Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie apelu w sprawie zmiany ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi wprowadzenie do obiegu prawnego terminu „lekarka”.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie