12 sierpnia 2015

Finansowanie procesów naprawczych w instytutach badawczych m.in. w CZD

W lipcu premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że pożyczkę z funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców w wysokości 100 mln zł otrzymają oprócz Centrum Zdrowia Dziecka i ICZMP w Łodzi także Instytut Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka w Warszawie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy W Krakowie – Prokocimiu. Prace nad projektem no

Resort skarbu jeszcze w lipcu przygotował projekt zmiany Rozporządzenia w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną. Zgodnie z proponowanymi zmianami możliwe byłoby udzielanie wsparcia przeznaczonego na finansowanie procesów naprawczych w podmiotach leczniczych będących instytutami badawczymi.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wsparcie niebędące pomocą publiczną może być udzielane wyłącznie w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa oraz w celu finansowania inwestycji, w odniesieniu do którego spełniony jest tzw. test prywatnego inwestora.

MSP proponuje, by wsparcie takie było uwarunkowane koniecznością wdrożenia szeregu działań naprawczych. Konieczne byłoby też opracowanie biznesplanu, który będzie zawierał informacje dotyczące m.in. celu udzielanego wsparcia, sposobu i harmonogramu jego realizacji, a także informacji finansowych, które obrazowałyby zakładane efekty udzielonego wsparcia.

Udzielenie wsparcia procesu naprawczego przez MSP ma być możliwe, jeżeli nie wpłynie na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE i nie będzie stanowiło pomocy publicznej.

MSP zakłada, iż wsparcie dla instytutów udzielane będzie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Przed udzieleniem wsparcia Minister Skarbu Państwa będzie występował do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wydanie opinii o celowości jego udzielenia.

Resort skarbu projekt zmiany rozporządzenia skierował do konsultacji publicznych 17 lipca, prosząc o zgłaszanie ewentualnych uwag do 23 lipca. MSP zaznaczyło, że jest to powodowane „pilną potrzebą” udzielenia wsparcia instytutom badawczym. Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak w piśmie do ministra Andrzeja Czerwińskiego ocenił, że taki sposób postępowania jest „nie do zaakceptowania”, ponieważ „uniemożliwia przedstawienie opinii”.

 Również wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Teresa Dobrzańska-Pielichowska w piśmie do szefa MSP skrytykowała tempo wprowadzania zmian, dodając, że PZ „sprzeciwia się działaniom w ochronie zdrowia wynikającym jedynie z pobudek politycznych i doraźnym działaniom na +pokaz+”. Oceniła, że wcześniej należy przeanalizować, czy sytuacja ekonomiczna instytutów badawczych „wynika z błędów w zarządzaniu i braku realnego nadzoru Ministra Zdrowia, czy złej wyceny świadczeń przez NFZ”.

W połowie lipca premier Kopacz zapowiedziała w Łodzi – przy okazji wyjazdowego posiedzenia rządu – że Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – Prokocimiu otrzymają pięcioletnie pożyczki z funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców na spłatę długów. Pierwsze transze pomocowe w wysokości ok. 100 mln zł dla ICZMP i IPCZD mają trafić do placówek jeszcze w tym roku. Oprócz tego, jak powiedziała Kopacz, wsparcie w postaci wyższej wyceny świadczeń wysokospecjalistycznych otrzymają znajdujące się w trudnej sytuacji szpitale kliniczne, które zajmują się leczeniem najciężej chorych.

Premier zapowiedziała, że zmiana rozporządzenia ministra skarbu państwa nastąpi do 20 sierpnia. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.

kj/PAP PAP 24_24

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie