8 lutego 2016

Będą zmiany w zasadach szkolenia specjalizacyjnego

PAP/Lekarz, który nie zaliczył egzaminu specjalizacyjnego, będzie mógł do niego przystąpić w kolejnych sesjach dowolną liczbę razy – to jedno z założeń projektu, który przygotował resort zdrowia. Projekt określa też zasady przeprowadzania szkolenia specjalizacyjnego.

Obecnie kształcenie specjalizacyjne jest realizowane w oparciu o rozporządzenie z 2002 r., jednak specjalizacje medyczne na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być rozpoczynane tylko do 1 lipca 2016 r. W związku z tym ministerstwo zdrowia przygotowało projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty i w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, który ma m.in. umożliwić dalsze uzyskiwanie tytułu specjalisty.

Zdaniem resortu dotychczasowy system uzyskiwania tytułu specjalisty powinien zostać utrzymany, ale wymaga on „istotnej korekty procedur” dotyczących przeprowadzania szkolenia i składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Na konieczność zreorganizowania systemu specjalizacyjnego zwracała uwagę Naczelna Rada Lekarska. Szef samorządu lekarskiego Maciej Hamankiewicz w styczniowym piśmie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła przekonywał, że potrzebna jest m.in. zamiana programów i sposobu realizacji szkoleń oraz analiza oceniająca miejsca szkolenia. Samorząd podkreślał też konieczność ujednolicenia i usystematyzowania szkoleń w różnych ośrodkach w celu wykluczenia dowolności interpretacji wymagań edukacyjnych, a także dostosowywania pytań testowych i zakresu egzaminu ustnego do zakresu wskazanej literatury.

Również Zarząd Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy apelował do MZ o zmiany w egzaminie specjalizacyjnym. Rezydenci przekonywali m.in., że stopień trudności pytań ostatniego PES wykraczał poza ramy programów specjalizacji.

Zgodnie z projektem MZ w systemie specjalizacyjnym mają uczestniczyć jednostki szkolące, którym dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) udzieli akredytacji. Programy szkolenia specjalizacyjnego – jak dotychczas – będzie opracowywał zespół ekspertów powoływanych przez dyrektora CMKP i zatwierdzanych przez ministra zdrowia.

Z kolei postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone przez wojewodę. Dotychczas było ono prowadzone w jednostkach szkolących przy udziale konsultantów wojewódzkich w danych dziedzinach i wojewody. Zdaniem resortu ta zmiana usprawni postępowanie kwalifikacyjne i uporządkuje procedury.

Projekt określa też zasady kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego, a także uprawnienia kontrolerów wchodzących w skład zespołu powoływanego przez dyrektora CMKP. Autorzy regulacji proponują także, by w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli oraz niewykonania zaleceń pokontrolnych jednostka szkoląca traciła akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Zdaniem resortu zdrowia zaproponowane rozwiązania przyczynią się do podniesienia jakości szkolenia specjalizacyjnego.

Projekt szczegółowo określa także zasady przystępowania do PES. Autorzy projektu chcą, by to wojewoda – w oparciu o opinie konsultantów krajowych w danej dziedzinie – weryfikował odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem. Jeśli wojewoda uzna, iż dana osoba nie odbyła w pełni szkolenia specjalizacyjnego, wówczas skieruje ją do odpowiedniej jednostki szkolącej w celu zrealizowania brakujących elementów programu w określonym terminie.

Większość zasad dotyczących konstrukcji i przeprowadzania egzaminu pozostanie bez zmian. W projekcie zaproponowano natomiast, by osoba, która nie zaliczyła lub nie przystąpiła do PES w danym terminie mogła go składać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych bez ograniczeń czasowych i liczbowych. Zasada ta ma dotyczyć także osób, które na gruncie dotychczasowych przepisów utraciły już możliwość przystępowania do egzaminu.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie unormowań dotyczących wykorzystania „systemów elektronicznych i środków komunikacji elektronicznej, które będą służyły uproszczeniu i przyśpieszeniu stosowanych procedur”. „Takie rozwiązania ułatwią także dostęp do szkoleń specjalizacyjnych, uporządkują prowadzenie postępowań w sprawie odbywania szkoleń i składania PES oraz mogą wpłynąć na obniżenie kosztów ponoszonych przez obywateli oraz organy państwa” – czytamy w uzasadnieniu.

Autorzy projektu zaproponowali także zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, która ma umożliwić przeprowadzanie części procedur za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. W ramach informatyzacji systemu szkolenia specjalizacyjnego m.in. mają być wprowadzone elektroniczne karty specjalizacji dokumentujące przebieg szkolenia (dotychczas były one w formie papierowej). Ponadto elektronicznie będą składane wnioski np. o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego, o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego oraz o przystąpienie do PES.

Przygotowany projekt był już przekazany do konsultacji publicznych w październiku ubiegłego roku. Na początku lutego br. resort zdrowia ponownie poprosił o informację, czy poszczególne instytucje podtrzymują swoje dotychczasowe stanowisko i o przesłanie ewentualnych uwag.

PAP/jw                                                                                                                                                          PAP 24_24

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie